Osnovni podaci

Osnovni podaci
Naziv Elpol-com d.o.o.
Sjedište II. Vrandučka 7
MB/OIB
Broj računa IBAN
Registracija Trgovački sud u Zagrebu
MBS
Temeljni kapital

Uprava predsjednik –